Thema's

Toetsen en examens

Toetsen en examens

Bij een examen of een toets worden de kennis en de vaardigheden van een scholier of een student schriftelijk, mondeling of praktisch onderzocht. De westerse samenleving hecht veel waarde aan toetsen en examens: met een diploma, het bewijs dat eenmore

Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

Een school heeft altijd iemand die verantwoordelijk is voor de leerlingen en, bij grotere scholen, voor het totaal aan leerkrachten en leerlingen. In de zeventiende eeuw werden scholen vaak bestuurd door de kerk, die een daarvoor geschikt persoonmore

Leerplicht en onderwijstijd

Leerplicht en onderwijstijd

Vóór 1900 was er geen leerplicht. In 1901 werd de leerplichtwet ingevoerd. Wat hield deze wet precies in? En hoe werd schooluitval tegengegaan? In het hedendaagse onderwijs wordt er gesproken over zaken als onderwijstijd, contacturen enmore

Internationaal perspectief

Internationaal perspectief

Al vanaf het ontstaan van de universiteiten in de middeleeuwen waren er studenten die door Europa trokken om in universiteitssteden kennis te vergaren. Van de zeventiende tot het begin van de twintigste eeuw was bij de zonen uit de gegoedemore

Vrijheid van onderwijs

Vrijheid van onderwijs

Bestuur en toezicht van de middeleeuwse kloosterscholen werd verricht door katholieke geestelijken. In de tijd van de Republiek der Verenigde Nederlanden was het schooltoezicht in handen van de Gereformeerde Kerk. De eenvoudig ingerichte dorps-more

Zorg voor de leerling

Zorg voor de leerling

In het onderwijs moet iedere leerling zich optimaal kunnen ontwikkelen. Die zorg voor de leerling wordt binnen de school geregeld, bijvoorbeeld door persoonlijke begeleiding van een mentor in het voortgezet onderwijs. Maar de school kan dit nietmore

Maatschappelijke taak van het onderwijs

Maatschappelijke taak van het onderwijs

Een belangrijke taak van het onderwijs is leerlingen voor te bereiden op hun deelname in de samenleving. Vanaf de laatste decennia van de negentiende eeuw bijvoorbeeld, gaven veel scholen voorlichting over de gevaren van drank. In de jaren zestigmore

Burgerschap en onderwijs

Burgerschap en onderwijs

De school is de plek waar jonge mensen kennis en vaardigheden opdoen. Het is tevens de plek waar ze andere mensen ontmoeten en in aanraking komen met andere culturen en religies. De school is de aangewezen plek voor het leren van zaken alsmore

Schoolgebouw en omgeving

Schoolgebouw en omgeving

Al eeuwenlang speelt het schoolgebouw een belangrijke rol in het leven van scholieren en docenten. Op deze plek vindt immers de overdracht van kennis en vaardigheden plaats. Scholieren brengen een aanzienlijk deel van hun tijd door in hetmore

Onderwijsmethoden

Onderwijsmethoden

Leerlingen in het primair en het voortgezet onderwijs krijgen nog altijd veel lessen uit boeken. Middelbare scholieren hebben zelfs een boekentas, waarin ze voor de vakken die ze op een bepaalde dag krijgen, hun schoolboeken meedragen. Demore

Onderwijsvernieuwing

Onderwijsvernieuwing

Een kleurig klaslokaal, kringgesprekken, leerlingen die zelfstandig informatie verzamelen, ouders die betrokken worden bij schoolactiviteiten – we zijn bijna vergeten dat deze hedendaagse vanzelfsprekendheden afkomstig zijn uit demore

Schaalgrootte

Schaalgrootte

Veel leerlingen onder één dak, fusies van scholen en directeuren die niet zelf voor de klas staan maar een school managen, zijn tegenwoordig vanzelfsprekende zaken in het onderwijs. In de zeventiende en de achttiende eeuw was het geenmore

Schooluitval

Schooluitval

Van schooluitval of voortijdig schoolverlaten spreken we wanneer leerlingen van school gaan voordat ze klaar zijn met hun opleiding. Dit is een verschijnsel van alle tijden, maar heeft nadelige gevolgen voor zowel de leerling als voor demore

Leraren

Leraren

Een leraar, vroeger vaak ‘onderwijzer’, – en in de dagelijkse omgang ‘juf’ of ‘meester’ genoemd – draagt kennis en vaardigheden over, stimuleert en inspireert, stelt vragen en begeleidt leerlingen in hun persoonlijke ontwikkeling. Er is altijdmore

Onderwijskansen

Onderwijskansen

Onderwijskansen zijn maatregelen ter verbetering van onderwijsresultaten van risicogroepen, dus van leerlingen die op een bepaalde wijze gehinderd worden bij het benutten van hun kwaliteiten. Het bieden van kansen door de overheid is een vorm vanmore

Wat kan je leren?

Wat kan je leren?

In Nederland zijn het primair en het voortgezet onderwijs gebonden aan overheidsregels. Met de zogenaamde kern- of streefdoelen bepaalt de overheid welke vakken belangrijk zijn voor de ontwikkeling van leerlingen.more

Wie betaalt het onderwijs?

Wie betaalt het onderwijs?

Onderwijs is een kostbare aangelegenheid. Wie betaalt de schoolgebouwen, de personeelskosten en de leermiddelen? In de zeventiende en de achttiende eeuw moesten schoolmeesters zelf voor hun schoolgeld zorgen: leerlingen moesten per vak eenmore